Botar al contingut principal

Servei de Publicacions Universidat d'Alicant

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • Twitter

Navegació principal

Com editar textos docents

La presentació d'un text docent no està limitada a uns terminis concrets, si bé s'haurà de fer amb una antelació mínima de sis mesos respecte al començ del semestre per al qual es necessite.

Els textos docents sotmesos al Consell de Publicacions hauran de correspondre a matèries que s'imparteixen en algun dels estudis de grau vigents en la Universitat d'Alacant.

  • Normes per a la presentació
  • ISBN i dipòsit legal
  • Contracte d'edició