Revistes

    UA Revistes Científiques és el portal web de la Universitat d'Alacant que facilita la gestió i impulsa l'edició en accés obert de les revistes científiques que editen els departaments i instituts de la Universitat, sols o en coedició amb altres universitats o institucions. És un projecte del Vicerectorat d'Investigació, a través del seu Servei de Publicacions, que compta amb el suport informàtic de la Unitat de Digitalització i amb l'assessorament tècnic de la Unitat de Suport a la Investigació de la Biblioteca.

    Per a més informació sobre revistes científiques, podeu dirigir-vos al Servei de Publicacions a través del correu revistes@ua.es