Manual d'estil

    En aquest manual d'estil s'arrepleguen una sèrie de normes generals, tant lingüístiques (ortogràfiques i gramaticals) com d'estil, per a servir d'ajuda a la redacció d'originals per a la seua presentació al Servei de Publicacions de la UA. Està subjecte als canvis i actualitzacions que produeixen les noves convencions i variacions d'ús.

    Manual d'estil