Obres d'ús docent

  Els professors de la Universitat d'Alacant poden sol·licitar la publicació dels seus textos docents, corresponents a matèries que s'impartisquen en algun dels estudis de grau vigents en la UA, en una de les dues línies d’edició que els ofereix Publicacions UA: "Textos docents" i "Materials de suport a la docència".

  Textos docents

  És la col·lecció dirigida a la publicació de manuals de referència que tenen un caràcter general i que, per tant, poden ser utilitzats en assignatures o titulacions diferents. Per a poder ser publicats en aquesta col·lecció, els llibres s'han de sotmetre a una avaluació externa.

  Procediment de sol·licitud

  Materials de suport a la docència

  Aquesta col·lecció, concebuda per a llibres que tenen com a marc de referència una assignatura concreta, està dirigida a facilitar als alumnes la disponibilitat de materials, tant en paper com en format digital, de diferents tipus: textos teòrics i explicacions de l’assignatura, quaderns de pràctiques o de problemes, guies de camp, sentències comentades, etc.

  A diferència dels "Textos docents", aquests materials no tenen avaluació externa: és suficient el vistiplau del Consell del Departament i, posteriorment, l’informe favorable del Comitè Editorial i l’aprovació del Consell de Publicacions.

  Procediment de sol·licitud