Condicions de compra

  Com comprar

  Les nostres publicacions en paper poden ser adquirides a través del Catàleg d'aquesta pàgina web i en qualsevol llibreria.

  També pots contactar amb els nostres Distribuïdors.

  La versió digital dels nostres llibres es pot adquirir en UnebookLa Casa del Libro

  Formes d'enviament

  • Els enviaments a Espanya (Península i Balears) es realitzen mitjançant la modalitat de paquet 48 hores de Correus. El termini de lliurament és de fins a 48 hores una vegada haja estat registrada i tramitada la comanda per l'oficina de Correus corresponent.
  • Per a adquirir els nostres llibres des de Canàries, Ceuta i Melilla, cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través del següent correu: publicaciones.ventas@ua.es
  • Els enviaments a països de la UE es realitzen mitjançant correu certificat i els terminis de lliurament varien segons la destinació del qual es tracte (aproximadament, entre 5 i 7 dies laborals).
  • No realitzem enviaments a zones geogràfiques que no pertanyen a la UE.

  Durant els períodes vacacionals de Nadal, Setmana Santa i estiu, no se serviran comandes. Aquests períodes són:

  • Nadal: del 24 de desembre al 7 de gener.
  • Estiu: de l'1 al 31 d'agost.
  • Setmana Santa: En ser dates variables cada any, oportunament s'indicaran en la web.

  Emetem factura simplificada (tiquet de compra).

  Si alguna persona o entitat necessita factura nominativa, ha de posar-se en contacte amb el Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant, a través del següent correu electrònic: publicaciones.ventas@ua.es i sempre amb anterioritat a haver efectuat la compra, ja que, una vegada emesa una factura simplificada, no podem rectificar-la.

  Despeses d'enviament

  No apliquem despeses d'enviament.

  Formes de pagament

  El mitjà de pagament prioritari és la targeta bancària.

  També admetem la transferència bancària. En aquest cas, el comprador haurà de posar-se en contacte amb nosaltres prèviament a través del correu electrònic: publicaciones.ventas@ua.es

  Dret de desistiment i devolucions

  Dret de desistiment

  Si l'usuari no està satisfet amb l'article adquirit, podrà, sense necessitat de justificar la seua decisió, desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals comptadors a partir del dia en què s'haja enviat la comanda o tinga possessió material, tenint dret al reembossament del preu de la compra. S'entén per possessió material quan el Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant (d'ara en avant, PUA) tinga justificant de recepció del lliurament. Corresponen al comprador les despeses d'enviament per a efectuar la devolució.

  El desistiment podrà dur-se a terme de la següent manera:

  1. Cal comunicar a PUA la decisió de rescindir el contracte en el termini de 14 dies naturals des de la data en què el producte haja sigut enviat o s'haja adquirit la possessió material. La comunicació es realitzarà per mitjà d'una declaració enviada pels següents mitjans:

  • Correu postal, a la següent adreça:

  Servei de Publicacions
  Universitat d'Alacant
  Campus de Sant Vicent del Raspeig, s/n
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Alacant

  Aquesta comunicació no serà necessària si compareix personalment, en el termini de 14 dies naturals des de la data en què adquirisca la possessió material de l'article comprat, en la seu de PUA (especificada més amunt).

  A tals efectes, podrà exercir el seu dret de desistiment utilitzant el model següent:

  FORMULARI PER A L'EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT
  A l'atenció de Publicacions UA

  Sr./Sra ……………………..................................... amb l'adreça de correu electrònic …………………………………………….
  amb aquesta carta us comunique que desistisc del contracte de venda amb núm. ……………………… a través del qual he adquirit el/els productes següents: …………………, rebuts el ………………………… (dia, mes i any).
  en ...................................

  Signatura

  2. PUA podrà retenir el reembossament del preu de compra fins al moment d'haver rebut els béns o articles per part del comprador.

  Obligacions de l'usuari

  1. Lliurar els articles a PUA sense demora en el termini de 14 dies naturals des de la data en què es va comunicar el desistiment del contracte.

  La devolució es realitzarà per un dels següents mitjans:

  • Lliurament del producte directament en la seu principal de PUA.
  • Enviament per correu o missatgeria o sistema d'enviament anàleg.

  2. Assumir els costos directes de la devolució.

  3. Respondre per la disminució del valor del producte objecte de devolució, quan siga resultat d'una manipulació diferent de la necessària per a establir la seua naturalesa, les seues característiques o el seu funcionament.

  A més, és requisit essencial per al desistiment, que es complisquen els requisits següents:

  • Conservar l'article comprat en perfecte estat i sense haver sigut utilitzat, en cas contrari no és possible la devolució.
  • Per als articles precintats en material plàstic, és condició indispensable que aquest precinte o embolcall no haja sigut retirat.

  Els terminis indicats en aquest punt s'entendran prorrogats pels dies en què la demora siga atribuïble a PUA.

  Devolucions

  Addicionalment al dret de desistir, el comprador podrà retornar els articles adquirits en el termini de 14 dies naturals des de la recepció d'aquests, i podrà triar entre la devolució del preu de compra o la substitució de l'article per un altre idèntic en perfecte estat o per l'article efectivament adquirit.

  Les situacions que poden ser motiu de devolució són les següents:

  1. El dret de desistiment.

  2. Article defectuós pel transport: si en el moment de recepció o lliurament de l'article es detecta qualsevol desperfecte, cal reflectir-ho en l'albarà de lliurament del transportista i posar-se en contacte amb PUA en el termini màxim de 48 hores per a comunicar la incidència. Si el desperfecte es detecta una vegada obert l'article, cal comunicar-lo a PUA en el termini de 14 dies naturals des de la recepció.

  3. Article que, per error, no es correspon amb l'article comprat. L'usuari haurà de posar-se en contacte amb PUA en el termini de 14 dies naturals des de la recepció de l'article, i seran a càrrec del venedor les despeses de recollida de l'article equivocat i de lliurament de l'article corresponent a la comanda efectuada.

  4. Devolució parcial o d'una part dels articles adquirits. Es tramitarà de la manera següent:

  • Cal posar-se en contacte amb PUA, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data de recepció de l'article, per qualsevol dels mitjans posats a la seua disposició per al desistiment, i identificar l'article objecte de devolució.
  • Tindrà dret al reembossament del preu corresponent dels articles identificats objecte de devolució.
  • Assumirà les despeses de transport necessàries perquè la devolució es faça efectiva.


  Els articles objecte de devolució hauran de posar-se a disposició de PUA en el termini de 14 dies naturals des de la data en què va ser comunicada la intenció de fer la devolució. En passar aquest termini, l'usuari perdrà la possibilitat de retornar l'article, sense perjudici del seu dret de desistiment.

  PUA podrà retenir el reemborsament del preu de compra fins al moment d'haver rebut els béns per part del comprador.

  Els terminis indicats en aquest punt s'entendran prorrogats pels dies en què la demora siga atribuïble a PUA.