– Universitat d'Alacant. Servei de Publicacions

    Historia de Europa: Edad Media