– Universitat d'Alacant. Servei de Publicacions

    Historia de empresas específicas/historia societaria