La sintaxi dels pronoms clítics no personals en català antic

  Aquest treball es proposa descriure les funcions sintàctiques dels pronoms clítics no personals durant el període del català antic (segles xi a xvi). Per tal d'analitzar la sintaxi d'aquestes unitats, descrivim, en primer lloc, el sistema pronominal del llatí per donar compte de la formació del sistema pronominal feble del català, tot establint la distinció entre pronoms personals en sentit estricte i pronoms clítics no personals. Així mateix, parem especial esment a les etimologies i als resultats formals més generals; a més, ressenyem amb remissions bibliogràfiques els resultats més rellevants de cada pronom en la resta de llengües romàniques, tant pel que fa a les etimologies i les formes com en relació amb les funcions sintàctiques.
  A l'hora d'encarar l'estudi de les funcions sintàctiques dels pronoms clítics no personals, i en concret dels adverbials, tenint en compte que són els que plantegen una complexitat semàntica i funcional més gran, analitzem i exemplifiquem cadascuna de les funcions que s'observen en el període del català antic.

  Escritor
  Col·lecció
  Biblioteca de Filologia Catalana
  Número en la col·lecció
  26
  Matèria
  LENGUAJE: CONSULTA Y GENERAL
  Idioma
  • Català
  Editorial
  Publicaciones de la Universidad de Alicante
  EAN
  9788413020877
  ISBN
  978-84-1302-087-7
  Depósito legal
  A 241-2020
  Pàgines
  144
  Ample
  17 cm
  Alt
  23 cm
  Edició
  1
  Data de publicació
  29-10-2020
  Tapa blanda
  €10,00

  Continguts

  1. Introducció
  1.1 Tema de l'estudi. Objectius
  1.2 El concepte de català antic. Descripció del corpus
  1.3 Aspectes metodològics. Marc teòric
  1.4 Estructura del treball
  2. Del llatí al català: la formació del sistema pronominal feble del català antic
  2.1 La cliticització i la formació del sistema pronominal clític del català antic
  2.2 Clítics personals i clítics no personals en català antic
  2.2.1 Al·lòfons asil·làbics i sil·làbics
  2.2.2 Aspectes de flexió nominal
  3. Els pronoms clítics no personals. El pronom neutre ho
  3.1 Els clítics no personals. Aspectes sintàctics, semàntics i pragmaticodiscursius
  3.2 El pronom neutre ho
  3.2.1 Les funcions sintàctiques del pronom ho
  3.2.2 L'al·lòfon asil·làbic [w]
  3.2.3 L'al·lomorf lo
  4. Els pronoms adverbials (i). El pronom en
  4.1 Els pronoms adverbials en, hi i hic (o hinc)
  4.2 El pronom en
  4.2.1 Valor partitiu
  4.2.2 El complement de règim verbal
  4.2.3 Els adjunts
  4.2.4 El complement del nom
  4.2.5 El complement de l'adjectiu
  4.2.6 Els usos lexicalitzats
  4.2.7 Dislocacions, pleonasmes i altres usos
  5. Els pronoms adverbials (ii). Els pronoms hi i hic
  5.1. El pronom hi
  5.1.1 L'atribut
  5.1.2 Els adjunts
  5.1.3 El complement de preposició tònica
  5.1.4 El complement de règim verbal
  5.1.5 La funció de datiu
  5.1.6 El predicatiu
  5.1.7 Els usos lexicalitzats
  5.2. El pronom hic (o hinc)
  5.2.1 La reorganització del paradigma dels demostratius llatins: els adverbis demostratius i els pronoms clítics adverbials
  5.2.2 El pronom hic i el sistema pronominal feble entre els segles xi i xvi
  5.2.3 El pronom hic i l'adverbi díctic ací en el paradigma dels adverbis demostratius
  5.2.4 El pronom hic i l'adverbi aquí en el paradigma dels adverbis demostratius
  6. Conclusions generals
  Bibliografia