Catàleg

Biblioteca digital

Sala de premsa

Com publicar

Butlletí de novetats

CompraCarta de Serveis

La missió del Servei de Publicacions de la UA és editar la investigació universitària, per a difondre-la entre la comunitat científica i divulgar-la en la societat, amb criteris de qualitat i eficiència.

Serveis que es presten

• Recepció i gestió d’originals fins a l’avaluació del Consell de Publicacions.

• Informació personalitzada i motivada als autors de les resolucions del Consell de Publicacions.

• Gestió de la preimpressió dels llibres editats pel Servei de Publicacions (disseny, maquetació, correcció, etc.) i de les revistes d’altres unitats de la UA.

• Proposta i signatura del contracte d’edició amb l’autor.

• Tramitació de l’ISBN.

• Gestió i control de la impressió dels llibres editats pel Servei de Publicacions i de les revistes d’altres unitats de la UA.

• Assistència tècnica per a l’edició de llibres d’altres unitats de la UA.

• Recepció de llibres i alta en els catàlegs en paper, en la web i en el programa de gestió editorial.

• Enviament de novetats editorials a la cadena de distribució.

• Comunicació a l’autor de la recepció del llibre, lliurament dels exemplars i petició de llista d’enviaments de promoció.

• Enviament d’exemplars de promoció als mitjans de comunicació, institucions i persones que en cada cas s’estimen convenients.

• Enviament d’exemplars de promoció institucional (Rectorat, membres del Consell de Publicacions, Biblioteca UA, etc.)

• Servei de les comandes de reposició d’exemplars a distribuïdors i llibreries.

• Servei d’altres comandes: unitats de la UA, altres institucions, persones...

• Venda de llibres sol·licitats a través de la pàgina web del servei.

• Tramitar i obtenir l’ISBN abans de la impressió del llibre.

• Donar d’alta els llibres en el catàleg editorial, en la nostra web i en el programa de gestió editorial en un termini de tres dies hàbils des que es va rebre.

• Enviar novetats a la cadena de distribució en un termini de tres dies hàbils des que es van rebre.

• Comunicar a l’autor la recepció del llibre i els exemplars que li corresponen en un termini de tres dies hàbils des que es va rebre.

• Enviar els exemplars de promoció als mitjans de comunicació, institucions i persones interessades en el termini d’una setmana des de la recepció de la llista facilitada per l’autor.

• Enviar bimensualment els exemplars de promoció institucional interna.

• Servir les comandes, tant les de reposició d’exemplars a distribuïdors i llibreries com la resta, en un termini màxim de tres dies hàbils.

• Enviar al PDI i PAS de la Universitat i a la llista de distribució d’interessats vuit butlletins de novetats cada any.

• Enviar a distribució els llibres i revistes d’altres unitats de la UA en un termini de tres dies des de la data de recepció dels llibres.

• Presentar, als mesos de gener i juliol, a les unitats corresponents les liquidacions semestrals generades per les vendes de les seues publicacions.

• Presentar als autors, abans del dia 31 de març de cada any, les liquidacions anuals de les vendes dels seus llibres.

• Participar anualment, almenys, en deu fires del llibre nacionals i internacionals.

• Servir els llibres que ens sol·licite el SIBID, dirigits a intercanvi universitari, en un termini de set dies hàbils.

• Executar el 95% del pla anual de publicitat.

• Editar el catàleg anual de publicacions en el primer trimestre de l’any i difondre’l nacionalment i internacionalment de manera immediata.

• Enviament periòdic del butlletí digital de novetats al PDI i PAS de la Universitat i a la llista de distribució de persones i institucions interessades.

• Distribució i venda de llibres i revistes d’altres unitats de la UA.

• Liquidació semestral de les quantitats obtingudes per la venda de les seues publicacions a altres unitats de la UA.

• Gestió dels drets d’autor: liquidació, comunicació i abonament periòdics.

• Participació i presència en fires del llibre nacionals i internacionals (LIBER, Madrid, Buenos Aires, Guadalajara, Alacant, entre altres).

• Servei d’intercanvi universitari en coordinació amb el SIBID.

• Execució del pla anual de publicitat de publicacions.

• Publicació i difusió del catàleg anual de publicacions.

• Enviament de publitrameses i difusió de material promocional de suport (díptics, revista de premsa, separadors, expositors, etc.)

• Realització d’actes promocionals de presentació de novetats editorials.

• Inclusió de les nostres novetats en els catàlegs d’associacions d’editorials, universitàries i no universitàries (UNE, NEU, AEPV…) i les seues pàgines web.

• Reimpressió de llibres esgotats segons les necessitats de venda.

 

Els nostres compromisos de qualitat

• Informar els autors sobre les resolucions del Consell de Publicacions que afecten els seus originals en el termini màxim d’una setmana a partir del dia de la reunió.

• Iniciar el procés de producció de llibres i revistes com a màxim en la setmana següent a la de la recepció del material definitiu revisat per l’autor.

• Signar el contracte d’edició abans de la impressió del llibre.

• Editar i distribuir el llibre en el termini de dos mesos després de rebre les últimes proves corregides per l’autor.

•  Incloure cadascuna de les nostres novetats en el catàleg de la web de les associacions editorials, universitàries o no, a les quals pertanyem en un termini de tres dies des que siguen rebudes.

•  Incloure en el catàleg semestral en paper de les associacions ’editorials universitàries una selecció de les nostres novetats editorials.

•  Disposar d’exemplars dels llibres esgotats que es decidisquen reimprimir en el termini màxim d’un mes.

 

Indicadors per al seguiment

• Percentatge anual de llibres editats i distribuïts en el termini de dos mesos hàbils des de la recepció de les últimes proves.

• Percentatge d’exemplars de promoció enviats als mitjans en el termini d’una setmana.

• Mitjana anual del termini en què s’han servit comandes i reposicions.

• Nombre de butlletins enviats a PDI i PAS durant l’any.

• Data en què es presenten les liquidacions periòdiques a autors i unitats de la UA.

• Nombre de fires en què s’ha participat durant l’any.

• Percentatge d’execució del pla anual de publicitat.

• Índex de satisfacció dels usuaris arreplegat a través d’enquestes.

 

Formes de col·laboració i participació

Pots col·laborar amb nosaltres i contribuir que millorem:

•  Fent-nos arribar les teues queixes i suggeriments.

•  Participant en les enquestes de satisfacció d’usuaris sobre el nostre servei.

•  Presentant-nos els teus treballs d’investigació per a valorar-los i estudiar la possible publicació


Podeu llegir la carta de serveis en PDF directament o descarregar-la al vostre ordinador.


Informació legal - copyright© 2010 Tots els drets reservats sobre les publicacions.
publicaciones.web@ua.es