Catàleg

Biblioteca digital

Sala de premsa

Com publicar

Butlletí de novetats

CompraCONSELL DE PUBLICACIONS

El Consell de Publicacions és l'òrgan responsable de la supervisió acadèmica de totes les edicions de la Universitat d'Alacant i s'ocupa d'assegurar-ne la qualitat científica, independentment que es tracte de materials docents, monografies d'investigació o altres línies editorials. Els originals poden procedir tant del personal docent de la Universitat com d'autors aliens a la UA. El Consell cuida el compliment dels requisits legals de les publicacions i garanteix la millor difusió i distribució possibles de la producció editorial.

Per a dur a terme aquests objectius, dos avaluadors externs, anònims i competents en cada matèria, fan un informe sobre cadascun dels originals presentats. Basant-se en aquests informes, el Consell emet un dictamen raonat sobre el rebuig o la publicació de cada obra. En cas que l'obra siga publicada, també s'indica la línia editorial a què ha d'incorporar-se. El Consell procura que l'obra estiga a la disposició del públic en el termini màxim d'un any, comptador des de l'aprovació.

El Consell de Publicacions de la Universitat d'Alacant està format per membres de les diverses facultats i escoles, per representants dels departaments i instituts d'investigació de la Universitat d'Alacant i per representants de determinats centres. Es reuneix, com a mínim, cada trimestre.

  • Podeu consultar el Reglament de publicacions fent clic ací (document PDF)


 

Informació Legal - Copyright© 2010 Tots els drets reservats sobre les publicacions.